Soos die geval met Angus, Hereford, Brahman, Holstein en Jersey en baie ander, glo ons dat Simmentaler ook unieke kleureienskappe moet hê. Die Genootskap se konstitusie verplig ons om die fenotipiese suiwerheid van die ras te beskerm en dit word deur ons verpligte inspeksiestelsel gemonitor. Terloops – Simbra word in hul eie outonome kuddeboek geregistreer en hul rasstandaard verskil van dié van Simmentaler.

Ons laat infusie van goeie genetika van ander rasse toe, soos byvoorbeeld uiers van Simmentaler met Rooi Holstein bloed (Europa), poensfaktor (Duitse Pirol) en selfs gladde hare (Simbra) tot die maksimum toegelaat deur die Wêreld– Simmental-Fleckvieh Federasie (12%). Hierdie diere is egter aan streng inspeksie onderworpe vir, onder andere, tipiese kleur en Simmentaler-tipe. In die praktyk vind hierdie infusie selde plaas, omdat telers gebruik maak van die groot wêreldwye binne-rasvariasie.

As die ras sy identiteit verloor, is hyself ook verlore.

Hoekom? Beesvleis word hoofsaaklik deur kruisrasse geproduseer, en Simmentaler word veral gebruik om die groeitempo en melk (speengewig) van die kruisraskudde te verbeter. Kommersiёle beesvleisprodusente assosieer hierdie twee belangrike kwaliteite met die kleur en kleurpatroon van die Simmentaler en sy kruisings. As ons hierdie onderskeibare rasidentiteit verloor, sal die ras ook verdwyn.

Kleur kan varieer van donkerrooi tot room, versprei oor die liggaam in willekeurige patrone. Die volgende diere word nie geregistreer nie: swart, heeltemal rooi sonder wit onderlyn en oorwegend wit.

Bron: Simmentaler.org

 

Simmentaler bull, cow and calf
Simmentaler bul, koei en kalf.